Regulamin Sprzedaży Internetowej Biletów w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Przed przystąpieniem do zakupu biletu za pośrednictwem internetu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz zaakceptować jego zasady.

§1 Definicje

CKF STYLOWY - Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość udostępniający Serwis.

Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów w CKF STYLOWY za pośrednictwem internetucbi

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów do CKF STYLOWY za pośrednictwem internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.

Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.

Opłata internetowa - opłata doliczana do ceny każdego biletu kupowanego za pośrednictwem serwisu www.stylowy.net, w skład której wchodzą koszty obsługi operatora płatności, dostarczenia i realizacji biletu.

Cena Transakcji – Cena Biletu powiększona o opłatę internetową i koszty dostarczenia zakupionych biletów drogą SMS, w przypadku wyboru takiej formy dostawy przez Kupującego.

Serwis – system umożliwiający zakup biletów do CKF STYLOWY za pośrednictwem internetu, dostępny na stronie www.stylowy.net.

Operator Płatności – strona internetowa www.tpay.com której właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do CKF STYLOWY dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§2 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, zasady dokonywania zwrotu Ceny Biletu zakupionego w Serwisie oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

§3 Zasady zakupu biletu w Serwisie

 1. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać najpóźniej na 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wybranego seansu filmowego. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 2. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez CKF STYLOWY od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. CKF STYLOWY zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
 3. CKF STYLOWY niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem. W przypadku dokonania przez Kupującego dodatkowo wyboru opcji dostawy drogą SMS, informacja ta wraz z zakupionym biletem zostanie przesłana również drogą SMS.
 4. W sytuacji braku uzyskania przez CKF STYLOWY potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, CKF STYLOWY poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • Warunkiem otrzymania biletu w formie SMS jest posiadanie przez Kupującego telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet.
  • Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie e-mail jest:
   • komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
   • drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
  • Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie SMS lub e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar biletu wynosi do 150 KB (w formie e-mail) oraz 15 KB (w formie SMS)

§4 Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową, lub
  • bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS, lub
  • w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu.
 3. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
 4. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.
 6. CKF STYLOWY zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt.5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.

§5 Zasady zwrotu Ceny Biletu zakupionego w Serwisie

 1. Zwrot Ceny Biletu zakupionego w Serwisie możliwy jest:
  1. W przypadku rezygnacji Kupującego z uczestnictwa w seansie, na który zakupił uprzednio bilet. Z rezygnacji Kupujący może skorzystać tylko i wyłącznie do momentu rozpoczęcia seansu, na który został zakupiony bilet. Po tym czasie zwrot Ceny Biletu nie jest możliwy.
  2. W przypadku nieodbycia się seansu.
 2. W celu uzyskania zwrotu Ceny Biletu w sytuacjach opisanych w pkt.1 należy:
  1. zgłosić się do kasy CKF STYLOWY a dla biletów zakupionych przez stronę WWW wypełnić formualrz na stronie www.stylowy.net/zwrot/
  2. podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu,
  3. przedstawić dowód zakupu (wydruk biletu, SMS).
 3. Zwrot Ceny Biletu dokonywany jest w formie zwrotu gotówki lub zwrotu na konto w przypadku zakupu przez stronę WWW.
 4. W przypadku zwrotu biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu, opłata internetowa nie będzie zwrócona z wyjątkiem odwołania seansu.
 5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w sytuacji, gdy na skutek dokonanego przez siebie wyboru opcji dostawy Kupujący zakupiony bilet otrzymał drogą SMS, przysługuje mu również zwrot kosztu SMS, za pośrednictwem którego został mu dostarczony bilet.

§6 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać CKF STYLOWY za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bilety@stylowy.net
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
  2. datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności.

§7 Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach zakupu biletów jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość (adres: ul. Odrodzenia 9, 22 - 400 Zamość, adres e-mail: ckf@stylowy.net, numer telefonu: 84 639 23 13). W Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” Zamość powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, tel. 575 007 332, e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji lub sprzedaży biletów.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
  Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rezerwacji lub sprzedaży biletów odbiorcy.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej www.stylowy.net w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez CKF STYLOWY. O planowanej zmianie CKF STYLOWY poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

Najbliższe wydarzenia

 • Lato w kinie - wakacyjna promocja!

  Lato w kinie - wakacyjna promocja!

  CKF Stylowy zaprasza na Lato w kinie. W wakacje (24.06-30.08.2024), od poniedziałku do piątku, na wszystkie seanse rozpoczynające się przed godziną 15:00, obowiązują bilety w promocyjnej cenie 19 zł. Lato zapowiada się gorąco, więc warto schłodzić się i odpocząć w kinie. W repertuarze fantastyczne premiery filmowe oraz dużo znakomitych animacji i filmów dla dzieci i młodzieży.

  więcej...

 • ANDRÉ RIEU. POTĘGA MIŁOŚCI - retransmisja nowego letniego koncertu z Maastricht

  ANDRÉ RIEU. POTĘGA MIŁOŚCI - retransmisja nowego letniego koncertu z Maastricht

  Przepiękne walce, miłosne ballady i wzruszające motywy z najsłynniejszych romantycznych filmów to zaledwie część atrakcji czekających na widzów podczas nowego koncertu André Rieu. „Potęga miłości” jest zjawiskową mieszanką muzyki klasycznej i popularnej w pełnym pasji wykonaniu maestra i jego Orkiestry Johanna Straussa. Muzyczny język miłości, którym tak pięknie włada André Rieu, znów porwie Wasze serca! Na retransmisje koncertu zaprasza CKF Stylowy w dniach 25.08.2024, 01.09.2024, 08.09.2024 oraz 15.09.2024 o godz. 15.00. Bilety: 40 zł

  więcej...

Starsze wydarzenia
background
Logo BIP Logo Miasto Zamość logo stowarzyszenie kin studyjnych logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds