Regulamin Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość a jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego, bezpiecznego i przyjemnego przebywania w obiekcie. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług CKF Stylowy oraz przebywający na jego terenie.

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument.
CKF Stylowy
lub Kino – Centrum Kultury Filmowej „Stylowy’ w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, 22-400 Zamość.
Klient
– każda osoba nabywająca produkty lub usługi CKF Stylowy, jak również każda osoba przebywająca na terenie Kina.
Sala kinowa
– sala, w której odbywają się Seanse lub Wydarzenia, znajdująca się w CKF Stylowy.
Serwis
– system umożliwiający zakup biletów za pośrednictwem internetu, dostępny na stronie www.stylowy.net.
Repertuar Kina
– harmonogram Seansów i Wydarzeń odbywających się w Kinie, zawierający planowaną datę i godzinę ich rozpoczęcia.
Seans
- seans filmowy w Kinie, obejmujący program wstępny poprzedzający seans filmowy tj. w postaci bloku reklamowego i bloku zwiastunów filmowych i wyświetlanie utworu audiowizualnego, godzina rozpoczęcia Seansu podana jest w ramach Repertuaru Kina.
Wydarzenie
– impreza, odbywająca się w Kinie, której częścią może być Seans.
Bilet
– dokument wystawiony przez CKF Stylowy w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wejście na teren Sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego Biletu, który uprawnia do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim Seans lub Wydarzenie, w określony dzień i na wyznaczoną godzinę oraz Salę kinową.
2. Miejsce w Sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
3. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki był zakupiony.
4. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni.
5. CKF Stylowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w Kinie.
6. Na terenie Kina zabrania się: palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu; spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren CKF Stylowy.
7. Na terenie CKF Stylowy obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza Kinem oraz wnoszenia artykułów mogących spowodować zabrudzenie mienia, odzieży innych Klientów lub w inny sposób, np. zapachem, mogących utrudniać innym Klientom uczestnictwo w Seansie lub Wydarzeniu.
8. Na terenie CKF Stylowy zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.
9. Na terenie CKF Stylowy zabrania się niszczenia mienia, wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w Kinie, a także zachowań obraźliwych, niekulturalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym głośnego zachowania zakłócającego odbiór Seansu lub Wydarzenia.
10. Na terenie CKF Stylowy obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej bądź usługowej, działalności marketingowej, działalności charytatywnej itp. Wszelka ww. działalność bezwzględnej zgody CKF Stylowy.
11. W trakcie Seansu lub Wydarzenia zabrania się dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako działań prawnie zabronionych (na podstawie: Ustawy o prawach autorskich Dz.U.1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.). Złamanie tego zakazu będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania.
12. W trakcie Seansu lub Wydarzenia zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych emitujących światło i dźwięk mogących przeszkadzać w odbiorze Seansu lub Wydarzenia.
13. W przypadku stwierdzenia niedozwolonego zachowania personel Kina ma prawo zażądać od Klienta zaprzestania niedozwolonego zachowania. W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Klienta, personel ma prawo żądać opuszczenia przez niego Kina, a w razie konieczności wezwać pracowników ochrony obiektu lub Policję. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny zakupu Biletu.

REPERTUAR KINA

1. Repertuar Kina dostępny jest w gablocie w holu CKF Stylowy oraz na stronie www.stylowy.net
2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za repertuar prezentowany w środkach masowego przekazu oraz w innych miejscach, na którego treść i poprawność nie ma wpływu.
3. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

CENNIK

1. Aktualny cennik Biletów zamieszczony jest na stronie internetowej www.stylowy.net.
2. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu ulgowego sprawdzane są przy sprzedaży biletów w kasach Kina.
3. W przypadku niemożności udokumentowania prawa do zniżki Klient jest zobowiązany do dokonania w kasie Kina dopłaty do ceny biletu normalnego.
4. Bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do lat 26, seniorom po 60 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji (dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą okazywać legitymacji), weryfikacja uprawnień przy wejściu na salę kinową lub/i podczas zakupu biletu w kasie kina;
- zakładom pracy dla grup liczących min. 15 osób;
- rodzicom z dziećmi na seanse filmów dla dzieci i filmów familijnych, codziennie do godziny 14:00 (cena biletu jest ceną od osoby, nie całej rodzinny);
- osobom niepełnosprawnym, do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.

ZAKUP BILETÓW

1. Bilet można nabyć poprzez dokonanie jego zakupu w kasie Kina lub za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w odrębnych regulaminach zamieszczonych na stronie www.stylowy.net;
2. Jeden Bilet uprawnia do udziału w Seansie lub Wydarzeniu tylko jedną osobę.
3. Klient po otrzymaniu Biletu zobowiązany jest do sprawdzenia zawartych na nim danych, co do ich poprawności.
4. CKF Stylowy zastrzega, że Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w Seansie lub Wydarzeniu.

ZAKUP BILETÓW PŁATYNYCH PRZELEWEM

 1. Podstawą wydania biletów płatnych przelewem jest zamówienie zawierające:
  • dane Zamawiającego - nazwa, adres, nip,
  • przedmiot zamówienia - np. voucher (bilet otwarty) ich liczba lub bilet (liczba biletów, data i godzina seansu).
  • podpis i pieczęć dyrektora placówki, pracownika księgowości i/lub innego uprawnionego pracownika.
 2. Sposób zapłaty strony ustalają jako przelew.
 3. Termin zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 4. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zgodnie z zamówieniem zobowiązuje się Zamawiającego do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
 5. Niezależnie od odsetek, o których mówi pkt 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro, zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2019 Prezydenta Miasta Zamość z dnia. 1 kwietnia 2019 w sprawie obowiązku stosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Zamość.

 

KUPNO BILETU W KASIE KINA

1. Kasy CKF Stylowy otwierane są na minimum 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego Seansu lub Wydarzenia, i zamykane nie wcześniej niż 15 minut po rozpoczęciu ostatniego Seansu lub Wydarzenia.
2. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w przypadku, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów lub pracowników Kina; a także gdy Klient nie spełnienia warunków wiekowych określonych dla danego Seansu lub Wydarzenia i nie jest pod opieką opiekuna prawnego. Kategorie wiekowe mogą być określane przez CKF Stylowy, dystrybutora filmu, oraz właściwe organy państwowe, w tym administracji publicznej.
3. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w przypadku gdy Seans bądź Wydarzenie zostało odwołane z przyczyn zależnych bądź niezależnych od CKF Stylowy.

ZWROTY

1. Zwrotu Biletu można dokonać jednie w kasie Kina w następujących przypadkach:
- w każdym przypadku pod warunkiem, że Klient dokona tej czynności najpóźniej do momentu (godziny) rozpoczęcia Seansu, na jaki Bilet został zakupiony, przekazując kasjerowi Bilet wraz z paragonem fiskalnym;
- jeżeli w trakcie projekcji nastąpi przerwa dłuższa niż 20 minut, niezależnie od przyczyny, a Klient podejmie decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Seansie i zgłosi ten fakt w kasie Kina niezwłocznie po wystąpieniu przerwy w projekcji;
- w każdym przypadku gdy Seans, na który został zakupiony Bilet zostanie odwołany lub nie odbędzie się.
2. Dokonując zwrotu Biletu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny widniejącej na Bilecie.

PARKING I GARAŻ PODZIEMNY

1. Na terenie CKF Stylowy w Zamościu zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
2. Prawo do korzystania z miejsc postojowych w garażu podziemnym przysługuje tylko klientom CKF Stylowy w godzinach otwarcia. Pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt ich właściciela.
3. Zabronione jest dokonywanie napraw i mycie pojazdów na terenie garażu podziemnego.
4. Na terenie Garażu podziemnego obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem.
5. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie na terenie Garażu podziemnego.
6. Parking i Garaż zlokalizowany przy Kinie nie jest parkingiem strzeżonym. CKF Stylowy nie ponosi odpowiedzialności za samochody i znajdujące się w nich mienie pozostawione.

Rzeczy zagubione

1. Klientów CKF „Stylowy”, którzy zgubili swoje rzeczy na terenie kina zapraszamy do kontaktu z obsługą kina. Jednocześnie informujemy, iż osoby poszukujące swoich rzeczy powinny się również skontaktować z najbliższym komisariatem Policji lub Strażą Miejską. Informacje o zagubionych rzeczach można uzyskać pod nr telefonu 84 639 23 13 lub e-mail – kierownicy@stylowy.net w godzinach pracy kina. Odbiór rzeczy zgubionych w CKF możliwy jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub osobistym.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Kinie należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora kina lub kierownika zmianowego obecnego w Kinie w momencie składania reklamacji.
2. Wszelkie uwagi w zakresie jakości świadczonych przez Kino usług można zgłaszać drogą mailową na adres ckf@stylowy.net lub wpisem do Książki Skarg i Zażaleń znajdującej się w kasie biletowej.

Najbliższe wydarzenia

 • Dzień Dziecka w Kinie - weekend 1-2 czerwca 2024

  Dzień Dziecka w Kinie - weekend 1-2 czerwca 2024

  GARFIELD, BASIA, STRAŻNICZKA SMOKÓW oraz ISTOTY FANTASTYCZNE ma ekranach zamojskiego kina w Dzień Dziecka. W CKF „Stylowy” Dzień Dziecka świętujemy przez dwa dni 1-2 czerwca 2024. Przed wybranymi seansami konkursy z fantastycznymi nagrodami.

  więcej...

 • 15. Przegląd Nowego Kina Francuskiego | 5-12.06.2024

  15. Przegląd Nowego Kina Francuskiego | 5-12.06.2024

  Przegląd Nowego Kina Francuskiego powraca! To wyjątkowa okazja do zapoznania się z najlepszymi i najnowszymi filmami znad Sekwany. Na przegląd zaprasza CKF „Stylowy” w dniach 5-12 czerwca 2024 r. W programie nie zabraknie filmów docenionych przez francuską Akademię Filmową oraz animacji dla najmłodszych kinomanów.

  więcej...

Starsze wydarzenia
background
Logo BIP Logo Miasto Zamość logo stowarzyszenie kin studyjnych logo PISF logo filmoteka narodowa logo Sieci Polskich Kin Cyfrowych logo KinAds